Odśnieżanie dachów i chodników

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie


Przypominam, że w okresie jesienno-zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powinni zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. W tym okresie, właściciele, zarządcy powinni zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych oraz podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach i usuwanie nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty, w których przebywa znaczna liczba osób takie jak: hale sportowe, widowiskowe, handlowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach – w tym obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji wieloprzęsłowej.
Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu i lodu należy wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednia wiedzę techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.

W tym też okresie występuje wzmożone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych. Dlatego zwracam uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są obowiązani do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Zalecam jednocześnie zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza lokali mieszkalnych, kierowanie do użytkowników stosownych pouczeń i apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom stanu technicznego.
 
Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych jest właściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo budowlane).
 
Osoby odpowiedzialne za zaniedbania i nieprawidłowości w utrzymaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych, podlegają odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
Jan Smolarz

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
2. Rozporządzenie Wojewody Sląskiego nr 12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz.U.Woj.Sl. nr 235/2009)