Historia

Historia OSP to ofiarna, społeczna praca .
Bezpośrednim powodem jej powstania był wielki pożar w dniu 15 sierpnia 1902 roku, który strawił zabudowania wypełnione zbożem w samym centrum wsi. Odpowiedzią na to tragiczne zdarzenie była myśl powołania straży ogniowej, która by skutecznie chroniła życia i mienia mieszkańców.
21 września pod przewodnictwem ówczesnego kierownika szkoły Józefa Grycza odbyło się zebranie założycielskie, na którym 48 obywateli Zebrzydowic przystąpiło do tego przedsięwzięcia. Zebrani zadeklarowali również do swych możliwości składki na rzecz powołanego „Związku Straży Ogniowej”. Na drugim zebraniu odbytym
5 października 1902 wyłoniono pierwszy zarząd, w którego skład weszli: jako prezes , a zarazem skarbnik wspomniany już wcześniej Józef Grycz oraz Rudolf Malirsch – nauczyciel pełniący funkcje sekretarza , Antoni Duschek – zarządca majątku hr. Larischa pełniący funkcję komendanta i Karol Świeży – jego zastępca.
Kolejny zapis, w zachowanej do dzisiaj Księdze Protokołów, pochodzi z roku 1907. Możemy z niego dowiedzieć się , iż w owym czasie komendantem był Józef Michalski a jego zastępcą Ferdynand Durczok. Do straży należał podówczas również Rudolf Kolaczek – późniejszy długoletni wójt, od 1918 roku członek Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Zgromadzenie odpowiednich funduszy umożliwiło w roku 1908 zakup pierwszej cztero kołowej ręcznej sikawki sprowadzonej z Wiednia oraz oddanie do użytku remizy wzniesionej na podarowanym przez hr. Larischa gruncie w centrum wsi tzw. „ farskich stodół”.

Lata I wojny światowej przetrzebiły szeregi strażaków ale trzon pozostał bez zmian Józef Michalczyk,Ferdynand Durczok,Sekretarz Jan Szubra dołączył do nich nowy działacz Stanisław Kolaczek jako zastępca komendanta. Podczas obchodów 25 rocznicy utworzenia straży , które odbyły się w 1927 roku zainicjowano zbiórkę pieniężną mającą na celu zakup nowej konnej pompy, lecz już o napędzie motorowym. Nowy sprzęt pozyskano w 1930 roku, wtedy też postanowiono zbudować nową , obszerną remizę na zakupionej od hr. Larischa działce przy drodze przelotowej, w miejscu gdzie znajduje się obecna strażnica. Jednak szczupłość środków spowodowała, iż musiano odstąpić od pierwotnego projektu, a oddany do użytku w 1934 roku budynek był znacznie skromniejszy od planowanego. Głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia byli
Franciszek Żyła,Ludwik Herman ,Rudolf Kopiec,Ludwik Badura Lata drugiej wojny światowej spowodowały utratę sprzętu i całego wyposażenia bojowego, który wywieziono do Solcy ( Karvina ) , skąd już nigdy nie wrócił. Działania wojenne spowodowały poważne zniszczenia budynku remizy . W okresie powojennym , w latach 1946-47 odbudowano strażnicę, oraz przy wielkim zaangażowaniu działaczy oraz mieszkańców, zagospodarowano teren wokół. Wzniesiono między innymi drewniany pawilon taneczny oraz obsadzono park lipami – było to miejsce wielu zabaw i festynów mieszkańców Zebrzydowic i okolicznych miejscowości.
Ważnym dla strażaków był przełom lat 1955/56, kiedy to otrzymali pierwszy samochód „Ford”, który po adaptacji służył do roku 1962. Następnie z KW MO w Katowicach otrzymujemy samochód Gza 51 Lublin a następnie SRAR 20.
W roku 1975 OSP otrzymuje samochód STAR-21 do tego czasu OSP w Zebrzydowicach podlegała Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie.

W roku 1975, w związku z reformą administracyjną zebrzydowicka straż przeszła pod strukturę Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju.
w 1984 roku otrzymaliśmy samochód STAR 25 który po krótkim okresie użytkowania został przekazany do Połomi a w jego miejsce otrzymaliśmy z Jastrzębia samochód STAR 24 GBA 2.5\ 16 .

W latach 70 powołano do życia Młodzieżową Drużynę Pożarniczą która nieprzetrwanie funkcjonuje do dnia dzisiejszego i się rozwija dzięki zaangażowaniu ich opiekunów.

Lata osiemdziesiąte , to okres szczególnie intensywnych prac związanych z rozbudową i modernizacją budynku OSP , którą zakończono w 1985 roku. Przedsięwzięcie to powiodło się dzięki zaangażowaniu i ofiarności wieli druhów, których nie sposób wszystkich wymienić. Wspomnę tylko tych którzy włożyli największy wysiłek w rozbudowę to : Alfred Brychcy, Edward Kopiec , Bogumił Płonka, Józef Właka, Wilhelm Karpeta,Andrzej Maresz , Alojzy Burian,Stanisław Galas ,Erwin Michnik, Józef Brzoza , Józef Orszulik.

W 1991 roku władze samorządowe zakupiły naszej jednostce w nowy samochód bojowy STAR 244.
Po 20 letniej przerwie we wrześniu 1991 roku nawiązano ponownie współpracę z SDH Karvina – Hranice , podpisano nowe porozumienie które podpisali starosta SDH Władysław Jastrzembski, i prezes OSP Zebrzydowice Edward Kopiec.dzięki temu mogliśmy odnowić kontakty lepiej się poznać, wymieniać się doświadczeniami korzystać z nich .Zawiązało się wiele nowych przyjaźni spotykamy się na zebraniach, zawodach , wycieczkach .Współpraca trwa i się rozwija za co jestem wszystkim druhom z SDH Karwina – Hranice wdzięczny.

W 1992 roku podczas obchodów 90 – lecie naszej straży. jednostka otrzymała nowy ufundowany przez społeczeństwo sztandar ,a jednostka została odznaczona złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
W dniu 1 lipca 1995r. jednostka OSP Zebrzydowice została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Stwarza to duże wyzwanie a zarazem duże możliwości przez soją gotowość jesteśmy wykorzystywani do różnych interwencji nawet poza terenem naszej gminy .
Dzięki wsparciu z krajowego systemu ratownictwa gaśniczego możemy doposażyć się w sprzęt, odzież ochronną, materiały gaśnicze.

Początkiem roku 1999 w wyniku kolejnej reformy administracyjnej i przywrócenia samorządu powiatowego staliśmy się częścią Powiatu Cieszyńskiego.
a OSP w Zebrzydowicach podlegała Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie.

Podczas obchodów 100 lecia jednostki w 2002roku za wieloletnią działalność jednostka została odznaczona „ Złotym Znakiem Związku” , „ Złotym Znakiem Związku” został również uhonorowany Prezes druh Edward Kopiec
Po obchodach 100 lecia dzięki ofiarności mieszkańców za zebrane pieniądze zakupiono sprzęt ratownictwa technicznego LUKAS oraz 3 aparaty powietrzne.
W ostatnich latach naszą miejscowość nawiedziły dwie poważne powodzie w 2006 i 2010 roku zalane były duże tereny pól ,nieprzejezdne drogi , zalane budynki ,dzięki wsparciu wójta i komendanta gminnego nasza jednostka otrzymała ponton na przyczepie wraz silnikiem.
W 2010 roku przeprowadzono karosację samochodu bojowego STAR 224. W tym roku także jednostka otrzymała ze zbiórki popowodziowej zorganizowanej przez Jerzego Owsiaka motopompę pływającą NIAGARA a 3 listopada zakupioną z funduszu Wojewódzkiego oraz gminnego pneumatyczną łódź hybrydową.

W 2012 rozpoczęto remont strażnicy. Pierwszy etap prac obejmował remont poddasza (powstała tam świetlica środowiskowa) oraz dobudowanie klatki schodowej. W 2014 zmieniono ogrzewanie centralne na gazowe a w 2016 wybudowano nowy garaż, wymieniono drzwi garażowe oraz przeprowadzono termomodernizację remizy strażackiej.